Půjčovní řád

Půjčovní řád půjčovny nářadí:
 1. Půjčovna půjčuje nářadí a příslušenství pouze na základě písemně uzavřené smlouvy o vypůjčení (§ 659 ob . zák.), složení zálohy a půjčovné dle druhu zapůjčeného nářadí a příslušenství. Záloha se zákazníkovi (vypůjčiteli) vrátí po vrácení nepoškozeného a provozuschopného nářadí.
 2. Smlouva o vypůjčení musí obsahovat:
 • údaje o vypůjčiteli
 • údaje o vypůjčiteli doložené min. dvěma doklady totožnosti
 • druh vypůjčeného nářadí a příslušenství
 • termín vypůjčení a sjednanou dobu vypůjčení včetně uvedené výše povinné zálohy a  kalkulaci půjčovného za sjednanou   dobu
 1. Pracovník půjčovny je povinen předat nářadí a příslušenství v provozuschopném stavu, kompletní dle seznamu v návodu, nářadí předvést a vysvětlit základní podmínky pro bezpečný, hospodárný a bezporuchový provoz, včetně základních technických podmínek k provozu a návodu k použití.
 2. Vypůjčitel je povinen vrátit nářadí a příslušenství v provozuschopném stavu, kompletní, řádně očištěné v termínu dle uzavřené smlouvy. Den i hodina vypůjčení i vrácení jsou vyznačeny ve smlouvě a nelze v případě dřívějšího vrácení požadovat slevu za vypůjčení. V případě překročení termínu doby vypůjčení (opožděné vrácení nářadí), bude za každý další den (24 hod.) účtována příslušná denní výpůjční sazba, kterou uhradí vypůjčitel ze složené zálohy.
 3. Vypůjčitel není oprávněn provádět úpravu nebo opravu nářadí. V případě vrácení poškozeného a neprovozuschopného nářadí, je povinností pracovníka půjčovny odborně posoudit příčinu poruchy a rozhodnout o míře zavinění vypůjčitelem. Vypůjčitel není oprávněn vypůjčené nářadí s příslušenstvím půjčovat ani pronajímat dalším osobám.
 4. V případě, že závada bude evidentně zaviněna zákazníkem, bude složená záloha použita na opravu takto poškozeného nářadí a vypůjčiteli vyúčtována na opravě. Budou-li náklady na opravu vyšší než pozastavená záloha, je vypůjčitel povinen tento rozdíl doplatit půjčiteli. V případě rozporu mezi smluvními stranami bude nářadí předáno k odbornému posouzení servisní opravně. Pozastavení zálohy za poškozené nářadí trvá až do doby konečného vyšetření. Při reklamaci skutečnosti podle bodu 3 vypůjčitelem řeší tuto záležitost majitel firmy. Nedojde-li k dořešení rozporu v reklamaci, platí ustanovení občanského zákoníku.
 5. Při vrácení znečištěného nářadí nebo příslušenství, bude pracovníkem půjčovny účtován vypůjčiteli jednorázový poplatek ve výši 100,- Kč, hrazený ze složené zálohy.
 6. V případě ztráty nebo poškození nářadí a příslušenství je vypůjčitel povinen uhradit : 
 • při ztrátě nářadí a příslušenství   - hradí vypůjčitel prodejní cenu (MC)
 • při ztrátě návodu                     - hradí vypůjčitel 100,- Kč
 • při ztrátě obalu na stroj           - hradí vypůjčitel 200,- Kč
 • při ztrátě přepravního kufru     - hradí vypůjčitel 800,- Kč
Úhrada ztráty dle bodu 8 se provede ze složené zálohy.
 
 1. Smluvní vztah o vypůjčení zaniká vrácením nářadí a příslušenství, dořešení sporných otázek bodu 4 dle ustanovení Půjčovního řádu této smlouvy.
 2. Smlouva je vyhotovena v originále, který je určen jako doklad pro zákazníka a kopii , která je určena pro provozovatele půjčovny.